Оголошення конкурсу на зайняття посади керівника

Оголошення  конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради”

 

"Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 13 травня 2019 року № 128-гр ‟Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника КНП “Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради” оголошується конкурс на зайняття посади керівника КНП “Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради”. 

 • Інформація про заклад додається (найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу).

 

Вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади керівника  КНП Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради”:

 • Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів 2 надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
 • Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
 • Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра (спеціаліста) спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
 • Стаж роботи на керівних посадах: не менше 7 років.
 • Умови оплати праці керівника закладу згідно з Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 642.
 • Документи приймаються з 17 травня 2019 року по 14 червня 2019 року за адресою: 25022, м. Кропивницький,  площа Героїв Майдану, буд 1, каб. 205,  з 9.00 до 17.00).
 • Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника КНП “Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради” відбудеться 18 червня 2019 року о 00 год (у разі необхідності зміни дати і часу проведення засідання Комісії – додатково на веб-сайті обласної ради буде розміщено відповідне оголошення), за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 28, (каб. № 7). 
 • Телефон для довідок: (0522) 30-15-86.
 • Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:
 • 1) копію паспорта громадянина України;
 • 2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, за формою згідно з додатком 1;
 • 3) резюме в довільній формі;
 • 4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • 5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • 6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • 7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:
 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних і фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 • 8) довідку МВС про відсутність судимості;
 • 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • 10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 • 11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;
 • 12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).
 • Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності та репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, інші).